Jeg har kommunikeret med den øvrige del af bestyrelsen og vi var enige om at flytte den ordinære generalforsamling frem til tirsdag den 15. september 2020.

Generalforsamlingen blev afholdt med ca. 25 andelshavere, 3 fra bestyrelsen og bogholderen.

Karsten Iwersen, bestyrelsesformand.Vollerup-Ulkebøl Vandværk A.m.b.a.

er stiftet 11. 2. 1938 som Spang og Ulkebøl Vandværk og det første vandværk blev bygget i 1939 i Vollerup, da der ikke fandtes vand de 3 steder man borede efter vand i Ulkebøl.
 

Vollerup-Ulkebøl Vandværk er et Andelsselskab Med Begrænset Ansvar, 

CVR/se nr.  5270 1910.

Vandværket er beliggende på Linbækvej 7, Vollerup, 6400 Sønderborg.

Vollerup-Ulkebøl Vandværk leverer vand til ca. 1500 brugere i Vollerup, Spang og Ulkebøl og i 2014 blev der leveret 134.501 m3 til vores andelshavere og forbrugere.

Vandværkets forsyningsområde fremgår af kortet du kan se her. Vandforsyningen foregår fra vandværket på Linbækvej 7 i Vollerup.

Det nuværende vandværk er opført i 1968 og sidst moderniseret i 2008.

Det første vandværk blev bygget i 1939 og udvidet i 1960, men da der hele tiden dukkede tekniske problemer op, blev dette vandværk revet ned i 2007.

Grundvandet hentes op fra 4 boringer i ned til 70 m dybde. Vandet iltes i et iltningstårn hvorefter det filtreres i åbne sandfiltre der fjerner 99% af  jern og mangan forekomsten, det resterende bundfældes i ledningsnettet.

Ved en optimering af vandværkets iltningstårn og fjernelse af et gulvafløb det gik ned i renvandsbeholderen, fik vi undersøgt renvandsbeholderen og det viste sig at der kun var ganske lidt slam i bunden, ikke engang over hele bunden, så vandværkets filtre virker rigtig fint. 

Et vandledningsbrud kan misfarve vasketøj. Skulle uheldet være ude, så hold tøjet vådt og kontakt vandværket. Vi har poser med simple kemikalier der kan afhjælpe problemet.

Vandet vi drikker i dag er dannet omkring og før 1940 og 95 % af grundvandet er mere end 80 år gammelt.

Vi kan i øvrigt oplyse at vandets hårdhed betegnes som middelhårdt til hårdt (15-16 dH). Denne information er nyttig i forbindelse med indstilling af vaske- og opvaskemaskiner.

Drikkevandets kvalitet kontrolleres løbende af et akkrediteret laboratorium. Vi får også kontrolleret vandet for pesticider, og der er til dato ikke fundet sådanne stoffer i vandværkets vand.

Vandværket samarbejder med Vandrådet i Sønderborg om aftale med Eurofins, der udtager vandprøverne og laver analyserne. 


I 2013 har vandværket afsluttet udskiftningen af vingehjulsmålere med elektroniske målere, der kan radioaflæses, hvorfor der ikke udsendes aflæsningskort mere.

 

Vi håber med disse sider at kunne givet dig/jer et lille indtryk af hvem vi er og hvor vandet i dine haner kommer fra.

Skulle du/I have yderligere spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte ét af bestyrelsens medlemmer.Her vil meddelelser om driftsforstyrrelser blive anført. 

 

  22. oktober 2020

 

Vandforsyningen kører normalt. Der er dog konstateret et lidt lavere tryk 3,0 bar, det skyldes at vi p.t. får vandet leveret fra Sønderborg Forsyning og de kører med 3 bar hvor vi normalt kører med 3,5 bar. Det retter sig i løbet af ca. 3 uger. 

Ændringen skyldes at renvandstanen - der normalt indeolder 260 m³ vand - er ved at blive renoveret.

Karsten Iwersen, bestyrelsesformand.

OBS 

De nye vedtægter der blev endelig vedtaget den 23. april 2019, findes under fanen INFORMATION.

 

OBS

Persondataforordningen - Den er nu implementeret i Vandværket og er lagt her på hjemmesiden under Informationer/Dokumenter.   

 

Aflæsningen januar 2020 blev udført den 2. januar.

Aflæsningen og opgørelsen viste at der var udpumpet i alt 143.038 m³ til forbrugerne som havde købt 128.734 m³, og det giver et spild på 10,18 %, en nedgang på 4,54 % siden sidste år. Spildet har været på Spang Vade og Stenager, men der kommer flere brud vides i dag idet natudpumpningen er for høj, bør ligge på  2m³/timen, men ligger p.t på 5 m³/timen.

 

 

Aflæsningen januar 2019 blev udført 2- og 3. januar.

Aflæsningen viste at der var pumpet i alt 156.985 m³ vand ud til forbrugerne som havde købt 133.883 m³, og det giver et spild på 23.102 m³ eller 14,72 %, en stigning fra sidste år på 5,46 %.

Det arbejder bestyrelsen videre med. 

 


 

Aflæsningen januar 2018 udførtes 2-5 januar.

Aflæsningen for perioden 1. 1. 2017 til 31. 12. 2017 blev foretaget den 6. og 7. januar 2018. Aflæsningen viste at den udpumpede vandmængde var 139.750 m³ og den solgte vandmængde blev efterfølgende opgjort til 126.814 m³ hvilket giver er spild på 12.936 m³ eller 9,26 %, hvilket er glædelige 1,03 % mindre end sidste år. 

 

Bestyrelsen arbejder videre med at finde det resterende spild. 

 

Aflæsningen 1. januar 2017.

Aflæsningen for perioden 1. 1. 2016 til 31. 12. 2016 blev foretaget den 3. januar 2017. Aflæsningen viser en udpumpet vandmængde på 141.397 m³ og en solgt mængde på 126.850 m³ hvilket giver et spild på 14.547 m³ eller 10,29 %.

Spildet er en stigning fra sidste år, og kan bl. a. skyldes et brud på Svalevænget som har kostet meget vand.

Bestyrelsen arbejdet videre med at finde vandspildet.